ดูบทความการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

หมวดหมู่: เกียวกับเรา

Warranty  Term / เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ในกรณีที่สินค้าได้รับการตรวจสภาพแล้วว่าสินค้าชำรุดจากโรงงาน และมีการใช้งานตามคู่มือการใช้งานที่มีมากับสินค้าในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า  บริษัท เอ็นเค เอ็นจิเนียร์ จำกัด  ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า

 2. ลูกค้าจำเป็นต้องนำสินค้ามาเปลี่ยนหรือซ่อมด้วยตัวเอง  โดยสามารถส่งผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือส่งให้กับศุนย์บริการโดยตรง  โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน

 3. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดั่งต่อไปนี้ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลา  1 ปี

 • การชำรุดที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกวิธี  ตามคำแนะนำคู่มือการใช้งาน  ขาดการดูแลรักษา  ตกหล่น  มีการกระแทกรุนแรง  หรือการเก็บรักษาที่ไม่ต้อง  เช่น  เก็บในที่ชื่นเปียกเกินไป  ร้อนเกินไป  โดนน้ำ  เป็นต้น
 • สิ้นค้าเสียหายจาก อุบัติเหตุ  อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  หรือเกิดจากการขนส่ง

 • สิ้นค้าได้รับการซ่อมหรือดัดแปลงจากบุคคลอื่นมาก่อน

 • สินค้าได้รับการเสียหายจากระบบไฟฟ้ารั่วภายในบ้านหรืออาคาร

 • ไม่มีหลักฐานการซื้อมาแสดงพร้อมตัวสินค้า

 • มีการแก้ไขหลักฐานการรับประกัน

 1. การรับประกันไม่ครอบคุมถึงแบตเตอรี่

 2. การรับประกันไม่ครอบคุมการอัพเกรดซอรฟ์แวร์ที่ผิดพลาดด้วยตัวเอง เช่น  ไฟฟ้าดับระหว่างการอัพเกรด  เป็นต้น

 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริมประเภท  สายไฟ,อดาปเตอร์  หรือสายเคเบิลสัญญาณต่างๆ  เป็นต้น

 4. การรับประกันครอบดลุมเฉพาะสิ้นค้าที่ถูกนำเข้าและจำหน่ายโดย  บริษัท เอ็นเค เอ็นจิเนียร์  จำกัดหรือ  ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯ  ได้แต่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

แท็ก: Home Automation

12 ตุลาคม 2559

ผู้ชม 4087 ครั้ง